Szkolenie dla techników elektroradiologii 2015

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy we Wrocławiu planuje zorganizować dwudniowe szkolenie dla techników elektroradiologii aktualnie wykonujących badania mammograficzne w Programie profilaktyki raka piersi w ramach kontraktu z NFZ z zakresu Kontroli jakości w mammografii – szkolenie kompleksowe, które odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Planowany termin szkolenia: wrzesień.

Wymagane dokumenty do uczestnictwa w szkoleniu:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – do pobrania,
 • ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY o aktualnym zatrudnieniu przy wykonywaniu badań mammograficznych, w ramach Programu profilaktyki raka piersi, przez świadczeniodawcę posiadającego stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Podpisane „OŚWIADCZENIE”  zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności (podpisuje osoba zakwalifikowania ostatecznie do uczestnictwa w SZKOLENIU) – do pobrania

Ze względu na krótki termin rekrutacji, prosimy o przekazanie do WOK w/w dokumentów:

drogą pocztową lub osobiście, oraz zeskanowane w formie elektronicznej: wok@dco.com.pl lub fax-em (71) 36 89 212

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 36 89 254

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jedyne koszty po stronie uczestnika: dojazd, nocleg.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w nieprzekraczalny terminie do 12 lipca 2015 r.

Dokumentacja szkolenia:

Share

Informacja COK dotycząca Audytu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że niestety wydłużenie okresu, z którego pochodzić mają zdjęcia przekazane na potrzeby audytu jest niemożliwe. Termin podany w Zasadach audytu klinicznego zdjęć mammograficznych na 2015 r. jako termin graniczny tj. 30 czerwca 2015 r. nie jest przypadkowy. Został on pomyślany tak, aby na proces przygotowania zdjęć do audytu, oceny oraz czynności organizacyjne wraz z rozliczeniem zadania została zabezpieczona odpowiednia ilość czasu. Tylko wtedy będzie można sprawnie i skutecznie sfinalizować tegoroczny audyt w taki sposób, by pod koniec roku każdy świadczeniodawca pracujący w programie mógł otrzymać wynik oceny, a do DPZ MZ mogły wpłynąć wszystkie wymagane raporty i sprawozdania.
Dodatkowo muszą mieć Państwo na uwadze, że zmiana terminu, o jaką Państwo występują wymaga nadania sprawie trybu urzędowego, innymi słowy stosownego wystąpienia do DPZ MZ o zgodę generując kolejne dni, które odsuwają w czasie rozpoczęcie audytu.
Ponadto procedura audytu 2015 r. została już uruchomiona, zasady audytu zostały przekazane WOKom w pierwszym tygodniu czerwca, zdążyły już one zatem poinformować świadczeniodawców o wymogach tegorocznego audytu, wiemy, że część świadczeniodawców już dokonała bądź dokonuje wyboru zdjęć na potrzeby audytu.

Share

Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-23 października 2015 r. w Zakładzie Patomorfologii PUM
w Szczecinie, odbędzie się „Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych zakresie
skryningu raka szyjki macicy”.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą e-mail na adres: wokszn@pum.edu.pl

Zasady rekrutacji chętnych do udziału w Szkoleniu

a/ Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych przeznaczony jest dla:
diagnostów laboratoryjnych zaangażowanych w badania cytologiczne wykonywane w
ramach Populacyjnego PPiWWRSM .
b/ w Kursie może uczestniczyć 12 osób z całej Polski z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego
c/ pierwszeństwo do uczestnictwa w Kursie mają osoby , które do tej pory nie brały udziału
w tego typu szkoleniu ,organizowanym przez zachodniopomorski WOK / Zakład Patomorfologii PUM
d/ jeżeli będzie więcej niż 12 osób spełniających w/w warunki, przyjęte zostaną osoby, które
w latach ubiegłych nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc /według kolejności zgłoszeń
Uczestnicy kursu ponoszą koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia, natomiast koszty szkolenia
( w tym przerwy kawowe) pokrywa WOKPPPiWWRSM.

W przypadku zakwalifikowania osoby chętnej do uczestnictwa w Kursie , istnieje konieczność podpisania zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia, w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa.

Ilość miejsc 12 osób
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 września 2015 r .

 

Więcej informacji na stronie – link

Share

Zasady Audytu Klinicznego zdjęć mammograficznych

Przypominamy, że każdy świadczeniodawca wykonujący badania mammograficzne w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, właściwego dla miejsca wykonywania świadczeń, 2 komplety reprezentatywnych prawidłowych zdjęć mammograficznych (najlepsze, w opinii osoby, która je wybiera, zdjęcia mammograficzne wykonane przez świadczeniodawcę  na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy, tj. od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Share

Zasady Audytu Klinicznego 2015

Zasady Audytu Klinicznego opracowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy i zaakceptowane przez Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.
Wykaz załączników:

Informujemy, że termin nadsyłania zdjęć mammograficznych przygotowanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zasadach audytu klinicznego na 2015 r. upływa z dniem 17 lipca 2015 r.

Share

Szkolenie dla cytodiagnostów

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy we Wrocławiu planuje zorganizowanie bezpłatnego jednodniowego szkolenia dla cytodiagnostów/cytomorfologów  medycznych – świadczeniodawców Programu – w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Osoby zainteresowane takim szkoleniem proszone są o  kontakt telefoniczny pod nr tel. (71) 36-89-565 lub mailem na adres: wok@dco.com.pl.

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają osoby, które do tej pory nie korzystały ze szkoleń organizowanych przez WOK. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jedyne koszty po stronie uczestnika: dojazd, nocleg.

Planowany termin szkolenia: wrzesień/październik.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała zagadnienia z zakresu:

– organizacji i zasad „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”,

– podsumowania działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego oraz Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

 

Podczas szkolenia odbędą się kilkugodzinne warsztaty z zakresu oceny preparatów cytologicznych prowadzone przez specjalistę w tej dziedzinie. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat odbycia szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 24.06.2015 r.

Share

Szkolenie dla ginekologów

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy we Wrocławiu planuje zorganizowanie bezpłatnego jednodniowego szkolenia dla lekarzy ginekologów – świadczeniodawców Programu  – w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane takim szkoleniem proszone są o  kontakt telefoniczny pod nr tel. (71) 36-89-565 lub mailem na adres: wok@dco.com.pl.

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają osoby, które do tej pory nie korzystały ze szkoleń organizowanych przez WOK. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jedyne koszty po stronie uczestnika: dojazd, nocleg.

Planowany termin szkolenia: wrzesień/październik.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała zagadnienia z zakresu:

– organizacji i zasad „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”,

– podsumowania działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego oraz Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,

– współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z lekarzami ginekologami w zakresie  profilaktyki chorób nowotworowych,

– roli położnej w ramach  „ Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat odbycia szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 24.06.2015 r.

Share

Harmonogram postoju mammobusów 01.06. – 05.06.2015r.

DOW NFZ: Harmonogram postoju mammobusów 01.06-05.06.2015r.

 

Share

Aktualizacja 2016-06-01
Nowy termin składania wniosków: do 10 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

Szanowne Panie Położne,
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy we Wrocławiu informuje, iż 22 października 2015 r. odbędzie się bezpłatny jednodniowy kurs dokształcający w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Uczestnikiem kursu dokształcającego w „zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w szkoleniu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do udziału w kursie.
Osoby zainteresowane kursem pobierania rozmazów cytologicznych w programie proszone są o wypełnienie wymaganych dokumentów, które dostępne są na stronie WOK www.wok.wroclaw.pl w aktualnościach:
•    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  (DO POBRANIA)
•    DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY CO NAJMNIEJ TRZY MIESIĘCZNY STAŻ W ZAWODZIE (DOKUMENT WŁASNY – Z DANEGO ZAKŁADU PRACY)
•    ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY o aktualnym zatrudnieniu wraz z informacją o liczbie świadczeniobiorców na każdej liście aktywnej (dotyczy położnej POZ) (DOKUMENT WŁASNY – Z DANEGO ZAKŁADU PRACY)
•    OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu do pokrycia kosztów organizacji kosztów w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa (DO POBRANIA)
•    kserokopia PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (nazwisko aktualne zgodnie z nazwiskiem na prawie wykonywania zawodu, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa nazwiska) (DOKUMENT WŁASNY)
Ponadto warunkiem ukończenia kursu jest odbycie przez położną 21 godzin (zegarowych) zajęć stażowych w poradniach ginekologicznych uczestniczących min. od 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobranie minimum 30 rozmazów cytologicznych w trakcie zajęć stażowych (opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż są merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe) (DO POBRANIA – TEN DOKUMENT MOŻNA PRZEDŁOŻYĆ DO dn. 22.10.2015)
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z dokumentami e-mailem na adres wok@dco.com.pl lub faksem na nr 71-36-89-212 do dnia 28 maja 2015 r.

Share

Program obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy wraz z Prewencją Pierwotną Nowotworów jak co roku przyłączają się do organizacji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu.

PROGRAM happeningu antytytoniowego w ramach lokalnych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu,

Wrocław, piątek 29 maja 2015 r. ul. Oławska 14 przed budynkiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

godz. 10.30 – 10.35    Powitanie uczestników happeningu (Dyrektor DWOMP-u)

godz. 10.35 – 10.45    Występ artystyczny dzieci (szkoła podstawowa)

godz. 10.45 – 11.15    Występy dzieci uczestniczących w przedszkolnym programie edukacji

antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” z wrocławskich Przedszkoli

około godz. 11.15       Przemarsz „barwnego korowodu” dzieci deptakiem Oławskim do Rynku,

wokół Ratusza i  powrót pod budynek DWOMP-u

(grupy przedszkolaków oraz uczniowie szkół podstawowych)

godz. 11,40 – 12,15    Występy dzieci ze szkół realizujących program „Nie pal przy mnie,                                                            proszę” (szkoły podstawowe)

 

BLOK MEDYCZNY DLA DOROSŁYCH

w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy

godz.  10.00 – 13.00

 • badania spirometryczne,
 • pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • konsultacje lekarskie
 • rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych
 •  
Share

Badajcie się Drogie Mamy, bo my Dzieci Was kochamy!

Badajcie się Drogie Mamy, bo my Dzieci Was kochamy!


Bez tytułu2

 

Bez tytułu

 

Ponad 70 tysięcy laurek z hasłem „ Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy”, zachęcających do badań profilaktycznych, przekazały z okazji Dnia Matki dolnośląskie przedszkolaki swoim mamom.
Laurki zostały przygotowane przez  Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący oraz Państwową Stacje Sanitarno- Epidemiologiczna, by tą drogą zachęcać mamy do korzystania  z badań.

Laurki mają formę kolorowanek. Jest na nich hasło „ Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy”. Dzieci mogą je dowolnie kolorować. Na odwrocie laurki umieszczone są informacje dotyczące badań.

Zdrowotne laurki zostały przekazane w prawie 700 przedszkolach na Dolnym Śląsku. Organizatorzy akcji ufają, że ta forma dotarcia do kobiet wraz z informacją o badaniach profilaktycznych będzie dodatkową motywacją, aby wziąć  udział w badaniach.


Dawid Błaszczyk
Kierownik WOK

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy DOW NFZ

 

 

Share

Harmonogram postoju mammobusów 11-15.05.2015r.

DOW NFZ: Harmonogram postoju mammobusów 11-15.05.2015r.

1. dzierżoniowski
13 maja 2015 Bielawa ul. Kopernika 8 B w godzinach 09:00-17.00
13 maja 2015 Piława Górna ul. Piastowska 15 A w godzinach 09:00-17:00

2. powiat głogowski
13 maja 2015 Jerzmanowa ul. Lipowa 2 w godzinach 09:00-16:00

3. powiat górowski
12 maja 2015 Jemielno 41 przy Remizie OSP w godzinach 09:00-17:00

4. powiat jaworski
11 maja 2015 Jawor ul. Zamkowa 2 w godzinach 09:00-16:00
14 maja 2015 Bolków ul. Polna 19 parking przy basenie w godzinach od 09:00-16:00
14 maja 2015 Mściwojów 5 A w godzinach od 09:00-17:00
15 maja 2015 Bolków ul. Polna 19 parking przy basenie w godzinach od 09:00-17:00

5. powiat jeleniogórski
15 maja 2015 Mysłakowice ul. Górska 2 A w godzinach 09:00-15:00

6. powiat kamiennogórski
15 maja 2015 Kamienna Góra Rynek w godzinach 09:00-17:00

7. powiat kłodzki
11 maja 2015 Nowa Ruda ul. Strzelecka 2A w godzinach 09:00-17:00
12 maja 2015 Kudowa Zdrój ul. Szkolna 8 w godzinach 09:00-17:00
12 maja 2015 Szczytna ul. Dojazdowa 2 w godzinach 09:00-17:00
14 maja 2015 Radków ul. Piastowska w godzinach 09:00-16:00
15 maja 2015 Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 3 w godzinach 09:00-16:00

8. powiat legnicki
14 maja 2015 Chojnów ul. Legnicka 68 w godzinach 09:00-16:00
14 maja 2015 Ruja ul. Tyniec Legnicki 39A w godzinach 09:00-17:00

9. powiat lubiński
13 maja 2015 Ścinawa ul. Mickiewicza 38 w godzinach 09:00-17:00

10. powiat polkowicki
11 maja 2015 Radwanice ul. Szkolna 5 w godzinach od 09:00-17:00
13 maja 2015 Polkowice ul. Młyńska 5 w godzinach od 09:00-16:00

11. powiat średzki
14 maja 2015 Środa Śląska ul. Legnicka 32 w godzinach 09:00-16:00

12. powiat świdnicki
11 maja 2015 Świebodzice ul Wałbrzyska 35 w godzinach 09:00-16:00
13 maja 2015 Strzegom ul. Paderewskiego 36 w godzinach 09:00-16:00

13. powiat wałbrzyski
11 maja 2015 Głuszyca ul. Leśna w godzinach 09:00-17:00
14 maja 2015 Szczawno-Zdrój ul. Kościuszki 23 09:00-17:00

14. powiat zgorzelecki
15 maja 2015 Bogatynia ul. Pocztowa 12 w godzinach 09:00-16:00

Share

DOW NFZ: Pobyty mammobusów na Dolnym Śląsku

DOW NFZ: Pobyty mammobusów na Dolnym Śląsku

27 kwietnia 2015 Ścinawa ul. Mickiewicza 38 w godzinach 09:00-17:00
28 kwietnia 2015 Góra ul. Szkolna 2A w godzinach 09:00-17.00
29 kwietnia 2015 Wołów Rynek 34 w godzinach 09:00-17:00
30 kwietnia 2015 Kobierzyce GCKIS ul. Ludowa 7 w godzinach 09:00-17:00

Share

Egzamin centralny dla położnych

Informacja z Centralnego Ośrodka Koordynującego:

  Szanowni Państwo,
Centralny Ośrodek Koordynujący prowadzi nabór położnych chętnych do uczestnictwa w egzaminie centralnym uprawniającym położne do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.
Przystąpienie do egzaminu centralnego dotyczy Pań położnych, które:
•        uczestniczyły w latach 2011 – 2013 w kursie dokształcającym dla położnych w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy,
•        bez odbycia kursu dokształcającego przystąpią do egzaminu (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych; Dz.U. 2013, poz. 1505).

Planowane terminy egzaminów:
1.    dnia 10 czerwca 2015 rok, godz. 11:00 – zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 08.06.2015r.
2.   dnia 21 października 2015 rok, godz. 11:00 – zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  19.10.2015r.
Warunkiem przystąpienia do centralnego egzaminu w 2015 roku jest przesłanie następujących dokumentów:

1.      Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Pobierz) przystąpienia do egzaminu.
2.      Kopii prawa wykonywania zawodu ( jeżeli istnieje niezgodność nazwiska na prawie wykonywania zawodu,
a obecnym należy przesłać dodatkowo dokument potwierdzający zmianę nazwiska).
3.      Zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy organizowanego przez WOK (dotyczy położnych, które uczestniczyły
w kursie dokształcającym w latach 2011-2013).

Czytaj dalej

Share

DOW NFZ: Pobyty mammobusów na Dolnym Śląsku

07 kwietnia 2015 Borów ul. Wrocławska w godzinach 09:00-17:00
07 kwietnia 2015 Chojnów ul. Legnicka 135 w godzinach 09:00-16:00
07 kwietnia 2015 Wiązów ul. Armii Ludowej 31 w godzinach 09:00-17:00
07 kwietnia 2015 Żórawina ul. Urzędnicza 11 w godzinach 09:00-17:00
08 kwietnia 2015 Jawor ul. Zamkowa 2 w godzinach 09:00-16:00
08 kwietnia 2015 Kobierzyce ul. Parkowa 7 w godzinach 09:00-17:00
08 kwietnia 2015 Oborniki Śląskie ul. Poniatowskiego 22 w godzinach 09:00-17:00
08 kwietnia 2015 Złotoryja ul. Hoża 11 w godzinach 09:00-17.00
09 kwietnia 2015 Bolków ul. Polna 19 w godzinach 09:00- 16:00
09 kwietnia 2015 Brzeg Dolny ul. Wilcza 8 w godzinach 09:00-17:00
09 kwietnia 2015 Świerzawa ul. Lipowa 3 w godzinach 09:00-17:00
09 kwietnia 2015 Wojcieszów 79 w godzinach 09:00-16:00
09 kwietnia 2015 Zagrodno 52 w godzinach 09:00-17:00
09 kwietnia 2015 Złotoryja ul. Legnicka 4A w godzinach 09:00-16:00
10 kwietnia 2015 Bardo ul. Polna 1 w godzinach 09:00-16:00
10 kwietnia 2015 Bielawa ul. Gen. Grota-Roweckiego 6 w godzinach 09:00-16.00
10 kwietnia 2015 Prochowice ul. Rymszy 3 (przy Rejonowej Przychodni) w godzinach 09:00-17:00
10 kwietnia 2015 Strzegom ul. Paderewskiego36 w godzinach 09:00-16:00

Share
Kliknij na kod QRKontakt z WOK:
w godzinach 800-1430
tel.: (71) 36-89-254 (WOK Piersi)
tel.: (71) 36-89-565 (WOK Szyjki Macicy)
fax: (71) 36-89-212
e-mail: wok@dco.com.pl
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, Budynek E I piętro.
O bezpłatnych badaniach cytologicznych

O bezpłatnych badaniach mammograficznych
Objęcie populacji
Cytologia
Mammografia
źródło danych: SIMP
stan na 2015-02-01

Statystyki Strony

 • 135Odsłon dzisiaj:
 • 374421Odsłon razem:

Archiwum wiadomości

Nagrody i wyróżnienia
2015
HPH Sieć Szpitali Promujących Zdrowie
2014

Zobacz więcej